• Podagra 274.9
 • Podencephalus 759.89
 • Poikilocytosis 790.09
 • Poikiloderma 709.09
 • Poikilodermatomyositis 710.3
 • Pointed ear 744.29
 • Poise imperfect 729.9
 • Poison ivy, oak, sumac or other plant dermatitis 692.6
 • Poisoned - see Poisoning
 • Poisoning (acute) - see also Table of Drugs and Chemicals
 • Poker spine 720.0
 • Policeman's disease 729.2
 • Polioencephalitis (acute) (bulbar) (see also Poliomyelitis, bulbar) 045.0
 • Polioencephalomyelitis (acute) (anterior) (bulbar) (see also Polioencephalitis) 045.0
 • Polioencephalopathy, superior hemorrhagic 265.1
 • Poliomeningoencephalitis - see Meningoencephalitis
 • Poliomyelitis (acute) (anterior) (epidemic) 045.9
 • Poliosis (eyebrow) (eyelashes) 704.3
 • Pollakiuria 788.41
 • Pollinosis 477.0
 • Pollitzer's disease (hidradenitis suppurativa) 705.83
 • Polyadenitis (see also Adenitis) 289.3