• Erysipeloid (Rosenbach's) 027.1
 • Erythema, erythematous (generalized) 695.9
 • Erythematosus - see condition
 • Erythematous - see condition
 • Erythermalgia (primary) 443.82
 • Erythralgia 443.82
 • Erythrasma 039.0
 • Erythredema 985.0
 • Erythremia (acute) (M9841/3) 207.0
 • Erythroblastopenia (acquired) 284.89
 • Erythroblastophthisis 284.01
 • Erythroblastosis (fetalis) (newborn) 773.2
 • Erythrocyanosis (crurum) 443.89
 • Erythrocythemia - see Erythremia
 • Erythrocytopenia 285.9
 • Erythrocytosis (megalosplenic)
 • Erythroderma (see also Erythema) 695.9
 • Erythrodysesthesia, palmar plantar (PPE) 693.0
 • Erythrogenesis imperfecta 284.09
 • Erythroleukemia (M9840/3) 207.0
 • Erythromelalgia 443.82
 • Erythromelia 701.8