• Epiloia 759.5
 • Epimenorrhea 626.2
 • Epipharyngitis (see also Nasopharyngitis) 460
 • Epiphora 375.20
 • Epiphyseal arrest 733.91
 • Epiphyseolysis, epiphysiolysis (see also Osteochondrosis) 732.9
 • Epiphysitis (see also Osteochondrosis) 732.9
 • Epiplocele (see also Hernia) 553.9
 • Epiploitis (see also Peritonitis) 567.9
 • Epiplosarcomphalocele (see also Hernia, umbilicus) 553.1
 • Episcleritis 379.00
 • Episode
 • Epispadias
 • Episplenitis 289.59
 • Epistaxis (multiple) 784.7
 • Epithelioma (malignant) (M8011/3) - see also Neoplasm, by site, malignant
 • Epitheliopathy
 • Epithelium, epithelial - see condition
 • Epituberculosis (allergic) (with atelectasis) (see also Tuberculosis) 010.8
 • Eponychia 757.5
 • Epstein's
 • Epstein-Barr infection (viral) 075