• Endoperineuritis - see Disorder, nerve
 • Endophlebitis (see also Phlebitis) 451.9
 • Endophthalmia (see also Endophthalmitis) 360.00
 • Endophthalmitis (globe) (infective) (metastatic) (purulent) (subacute) 360.00
 • Endosalpingioma (M9111/1) 236.2
 • Endosalpingiosis 629.89
 • Endosteitis - see Osteomyelitis
 • Endothelioma, bone (M9260/3) - see Neoplasm, bone, malignant
 • Endotheliosis 287.8
 • Endotoxemia - code to condition
 • Endotoxic shock 785.52
 • Endotrachelitis (see also Cervicitis) 616.0
 • Enema rash 692.89
 • Engel-von Recklinghausen disease or syndrome (osteitis fibrosa cystica) 252.01
 • Engelmann's disease (diaphyseal sclerosis) 756.59
 • English disease (see also Rickets) 268.0
 • Engman's disease (infectious eczematoid dermatitis) 690.8
 • Engorgement
 • Enlargement, enlarged - see also Hypertrophy
 • Enophthalmos 376.50
 • Enostosis 526.89
 • Entamebiasis - see Amebiasis