• Dysautonomia (see also Neuropathy, peripheral, autonomic) 337.9
 • Dysbarism 993.3
 • Dysbasia 719.7
 • Dysbetalipoproteinemia (familial) 272.2
 • Dyscalculia 315.1
 • Dyschezia (see also Constipation) 564.00
 • Dyschondroplasia (with hemangiomata) 756.4
 • Dyschondrosteosis 756.59
 • Dyschromia 709.00
 • Dyscollagenosis 710.9
 • Dyscoria 743.41
 • Dyscraniopyophalangy 759.89
 • Dyscrasia
 • Dysdiadochokinesia 781.3
 • Dysectasia, vesical neck 596.89
 • Dysendocrinism 259.9
 • Dysentery, dysenteric (bilious) (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (gangrenous) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) (ulcerative) 009.0
 • Dysequilibrium 780.4
 • Dysesthesia 782.0
 • Dysfibrinogenemia (congenital) (see also Defect, coagulation) 286.3
 • Dysfunction
 • Dysgammaglobulinemia 279.06