• Polymicrogyria 742.2
 • Polymyalgia 725
 • Polymyositis (acute) (chronic) (hemorrhagic) 710.4
 • Polyneuritis, polyneuritic (see also Polyneuropathy) 356.9
 • Polyneuropathy (peripheral) 356.9
 • Polyonychia 757.5
 • Polyopia 368.2
 • Polyorchism, polyorchidism (three testes) 752.89
 • Polyorrhymenitis (peritoneal) (see also Polyserositis) 568.82
 • Polyostotic fibrous dysplasia 756.54
 • Polyotia 744.1
 • Polyp, polypus
 • Polyphagia 783.6
 • Polypoid - see condition
 • Polyposis - see also Polyp
 • Polyradiculitis (acute) 357.0
 • Polyradiculoneuropathy (acute) (segmentally demyelinating) 357.0
 • Polysarcia 278.00
 • Polyserositis (peritoneal) 568.82
 • Polysialia 527.7
 • Polysplenia syndrome 759.0
 • Polythelia 757.6