• Paresthesia (see also Disturbance, sensation) 782.0
 • Paretic - see condition
 • Parinaud's
 • Parkes Weber and Dimitri syndrome (encephalocutaneous angiomatosis) 759.6
 • Parkinson's disease, syndrome, or tremor - see Parkinsonism
 • Parkinsonism (arteriosclerotic) (idiopathic) (primary) 332.0
 • Parodontitis 523.40
 • Parodontosis 523.5
 • Paronychia (with lymphangitis) 681.9
 • Parorexia NEC 307.52
 • Parosmia 781.1
 • Parotid gland - see condition
 • Parotiditis (see also Parotitis) 527.2
 • Parotitis 527.2
 • Paroxysmal - see also condition
 • Parrot fever 073.9
 • Parrot's disease (syphilitic osteochondritis) 090.0
 • Parry's disease or syndrome (exophthalmic goiter) 242.0
 • Parry-Romberg syndrome 349.89
 • Pars planitis 363.21
 • Parson's disease (exophthalmic goiter) 242.0
 • Parsonage-Aldren-Turner syndrome 353.5