• Kabuki syndrome 759.89
 • Kahler (-Bozzolo) disease (multiple myeloma) (M9730/3) 203.0
 • Kakergasia 300.9
 • Kakke 265.0
 • Kala-azar (Indian) (infantile) (Mediterranean) (Sudanese) 085.0
 • Kalischer's syndrome (encephalocutaneous angiomatosis) 759.6
 • Kallmann's syndrome (hypogonadotropic hypogonadism with anosmia) 253.4
 • Kanner's syndrome (autism) (see also Psychosis, childhood) 299.0
 • Kaolinosis 502
 • Kaposi's
 • Kartagener's syndrome or triad (sinusitis, bronchiectasis, situs inversus) 759.3
 • Kasabach-Merritt syndrome (capillary hemangioma associated with thrombocytopenic purpura) 287.39
 • Kaschin-Beck disease (endemic polyarthritis) - see Disease, Kaschin-Beck
 • Kast's syndrome (dyschondroplasia with hemangiomas) 756.4
 • Katatonia- see Catatonia
 • Katayama disease or fever 120.2
 • Kathisophobia 781.0
 • Kawasaki disease 446.1
 • Kayser-Fleischer ring (cornea) (pseudosclerosis) 275.1 [371.14]
 • Kaznelson's syndrome (congenital hypoplastic anemia) 284.01
 • Kearns-Sayre syndrome 277.87
 • Kedani fever 081.2