• Pylethrombophlebitis 572.1
 • Pylethrombosis 572.1
 • Pyloritis (see also Gastritis) 535.5
 • Pylorospasm (reflex) 537.81
 • Pylorus, pyloric - see condition
 • Pyo-oophoritis (see also Salpingo-oophoritis) 614.2
 • Pyo-ovarium (see also Salpingo-oophoritis) 614.2
 • Pyoarthrosis - see Pyarthrosis
 • Pyocele
 • Pyococcal dermatitis 686.00
 • Pyococcide, skin 686.00
 • Pyocolpos (see also Vaginitis) 616.10
 • Pyocyaneus dermatitis 686.09
 • Pyocystitis (see also Cystitis) 595.9
 • Pyoderma, pyodermia 686.00
 • Pyodermatitis 686.00
 • Pyogenic - see condition
 • Pyohemia - see Septicemia
 • Pyohydronephrosis (see also Pyelitis) 590.80
 • Pyometra 615.9
 • Pyometritis (see also Endometritis) 615.9
 • Pyometrium (see also Endometritis) 615.9