• Oculogyric
 • Oculomotor syndrome 378.81
 • Oddi's sphincter spasm 576.5
 • Odelberg's disease (juvenile osteochondrosis) 732.1
 • Odontalgia 525.9
 • Odontoameloblastoma (M9311/0) 213.1
 • Odontoclasia 521.05
 • Odontoclasis 873.63
 • Odontodysplasia, regional 520.4
 • Odontogenesis imperfecta 520.5
 • Odontoma (M9280/0) 213.1
 • Odontomyelitis (closed) (open) 522.0
 • Odontonecrosis 521.09
 • Odontorrhagia 525.8
 • Odontosarcoma, ameloblastic (M9290/3) 170.1
 • Odynophagia 787.20
 • Oesophagostomiasis 127.7
 • Oesophagostomum infestation 127.7
 • Oestriasis 134.0
 • Ogilvie's syndrome (sympathicotonic colon obstruction) 560.89
 • Oguchi's disease (retina) 368.61
 • Ohara's disease (see also Tularemia) 021.9