• Epidermophytid - see Dermatophytosis
 • Epidermophytosis (infected) - see Dermatophytosis
 • Epidermosis, ear (middle) (see also Cholesteatoma) 385.30
 • Epididymis - see condition
 • Epididymitis (nonvenereal) 604.90
 • Epididymo-orchitis (see also Epididymitis) 604.90
 • Epidural - see condition
 • Epigastritis (see also Gastritis) 535.5
 • Epigastrium, epigastric - see condition
 • Epigastrocele (see also Hernia, epigastric) 553.29
 • Epiglottiditis (acute) 464.30
 • Epiglottis - see condition
 • Epiglottitis (acute) 464.30
 • Epignathus 759.4
 • Epilepsia
 • Epilepsy, epileptic (idiopathic) 345.9
 • Epileptiform
 • Epiloia 759.5
 • Epimenorrhea 626.2
 • Epipharyngitis (see also Nasopharyngitis) 460
 • Epiphora 375.20
 • Epiphyseal arrest 733.91